3

Директор

Милена Мерсинкова-Йорданова

Заместник-директор по учебната дейност

Сезгин Беширов

Мариана Андонова

Педагогически специалисти

Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"

Мерал Чолакова

Педагогически съветник

Стефка Георгиева

Учители в начален етап

Диана Николова
Йовка Европова
Гюлюмсер Алиева
Нурие Ваклева
Миневер Хасанова
Хюсеин Бошнаков
Цветелина Александрова
Радина Вълкова
Неджля Шабан
Алейна Бошнакова

Учители в група за целодневна организация на учебния ден
Мехмед Пиронков
Хафизе Исмаил
Светлана Спасева
Вилдан Исмаилова
Лейля Хасан
Димитър Дерменджиев
Селиха Терзийска

Български език и литература

Хава Дерменджиева
Айше Аянска
Йозлем Искренова Мюрвет
Фатме Орцева
Дарина Стоянова

Чужди езици

Английски език
Даниела Стоянова
Ива Топчиева
Златка Дурлева

Руски език
Даниел Велев

Турски език
Вилдан Исмаилова

Математика и информатика

Математика
Ибраим Ибраимов
Тансел Ахмед
Фатме Хасанова
Ружди Хасанов

Информационни технологии
Мерал Чолакова
Мехнур Мехмед-Акиф
Сезгин Ваклев
Рукие Дерменджиева

История, География, Философски цикъл

История и цивилизация
Добрин Николов
Емине Моллова-Реджебова
Юнзиле Узунова

География и икономика
Салиха Мустафова
Сезгин Беширов
Севгин Ваклев

Философски цикъл
Ивелина Русинова

Биология, Физика, Химия

Биология и здравно образование
Салиха Алиева
Севгин Ваклев

Физика и астрономия
Тансел Ахмед

Химия и опазване на околната среда
Марина Василева
Хава Курдова

Музика, Изобразително изкуство

Музика
Екатерина Минкова

Изобразително изкуство
Росен Русинов
Ивелина Русинова

Технологии, Физкултура

Технологии и предприемачество
Росен Русинов
Ивелина Русинова
Мариана Андонова

Физическо възпитание и спорт
Рамадан Джемалов
Исуф Газинов
Димитър Дерменджиев

Обща професионална подготовка
Милена Мерсинкова - Йорданова
Джингиз Шабан
Зюлкюф Зюлкюфов


Образователни медиатори
Виждан Неджибова
Арфе Орцева


Ресурсен учител
Селиме Мохамедова


Административен персонал

Счетоводител
Даниела Чалъкова

Завеждащ, административна служба
Венетка Велчева

Касиер - домакин
Виктория Мустафова