3

Директор

Минка Атанасова

Заместник-директор по учебната дейност

Сезгин Беширов

Заместник-директор по административно-стопанската дейност

Мариана Андонова

Педагогически специалисти

Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"

Мерал Чолакова

Педагогически съветник

Анифе Дурлева

Учители в начален етап

Марина Митова
Гюлюмсер Алиева
Нурие Ваклева
Миневер Хасанова
Хюсеин Бошнаков
Светлана Спасева
Диана Николова
Йовка Европова
Цветелина Александрова
Радина Вълкова

Учители в група за целодневна организация на учебния ден
Мехмед Пиронков
Златка Дурлева
Снежанка Райнова
Хафизе Исмаил
Вилдан Исмаилова
Вилдан Исуф
Лейля Хасан

Български език и литература

Миглена Колева
Хава Дерменджиева
Айше Аянска
Йозлем Искренова
Симона Христова
Фатме Орцева
Маргарита Радева

Чужди езици

Английски език
Даниела Стоянова
Ива Топчиева
Емруллах Мехмедов

Руски език
Димитринка Дянкова

Френски език
Маргарита Радева

Турски език
Вилдан Исмаилова

Математика и информатика

Математика
Ибраим Ибраимов
Тансел Ахмед
Росица Топчиева
Фатме Хасанова
Ружди Хасанов

Информационни технологии
Мерал Чолакова
Мехнур Мехмед-Акиф
Сезгин Ваклев
Рукие Дерменджиева

История, География, Философски цикъл

История и цивилизация
Минка Атанасова
Добрин Николов
Емине Моллова-Реджебова
Юнзиле Узунова

География и икономика
Салиха Мустафова
Сезгин Беширов
Севгин Ваклев

Философски цикъл
Ивелина Русинова

Биология, Физика, Химия

Биология и здравно образование
Салиха Алиева
Севгин Ваклев
Цветелина Косева

Физика и астрономия
Тансел Ахмед

Химия и опазване на околната среда
Цветелина Косева
Хава Курдова

Музика, Изобразително изкуство

Музика
Екатерина Минкова

Изобразително изкуство
Росен Русинов

Ивелина Русинова

Технологии, Физкултура

Технологии и предприемачество
Росен Русинов
Ивелина Русинова

Физическо възпитание и спорт
Рамадан Джемалов
Исуф Газинов
Евгени Андреев

Обща професионална подготовка
Дияна Петрова
Милена Мерсинкова - Йорданова


Административен персонал

Счетоводител
Даниела Чалъкова

Завеждащ, административна служба
Венетка Велчева

Касиер - домакин
Мима Савова

Библиотекар
Маргарита Радева