Проекти

Проект "Проект „УСПЕХ ЗА ТЕБ“"

Проект "Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“"

Проект "ЕТНОПАЛИТРА"

Проект "ЕРАЗЪМ+"

Проект "Подкрепа за приобщаващо образование"

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Занимания по интереси - ежегодно участие"

Проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01 "Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда"

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Проект "Подкрепа за успех"

Проект "Заедно можем повече"

Проект "Заедно в безкрая"

Проект "Твоят час"

Проект "Пъстри чудеса"

Проект "Квалификация на педагогическите специалисти"

Проект "Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес"

Проект "Дъга от мечти"

Център Амалипе-Проект "Превенция на отпадането на ромските ученици от училище"

Проект "Училище мечта!"

Проект "Мах на криле"

Проект "Учителят-фактор и гарант на мултикултурния образователен процес"

Проект "Да направим средното образование достъпно за ромските младежи от селските райони"