Проекти > Проект "Училище мечта!"

"Училище мечта!"

СОУ "Св.Паисий Хилендарски", град Върбица
Проект BG 051PO001/07/4.2-01/88
"УЧИЛИЩЕ - МЕЧТА!"
Проектът се осъществява с
финансовата подкрепа на
Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси",
съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския
социален фонд

Основни дейности

Обучения на учители, ученици, родители, клубни дейности, летни училища за деца в риск, летни лагери, дискусионни работни срещи на учители, ученици и родители, тренинги за ученици, избори на Съвет на класа и Училищен съвет, общоучилищни междукултурни и свързани с правата на детето дейности, педагогически форум, издания, разпространение на информация.

Визуална идентификация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СОУ "Свети Паисий Хилендарски" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган

Екип

Ръководител     Минка Атанасова
Координатор    Даниела Стоянова
Координатор     Биляна Антонова
Счетоводител    Айхан Ахмед

Галерия