Проекти > Център Амалипе-Проект "Превенция на отпадането на ромските ученици от училище"

Център Амалипе-Проект "Превенция на отпадането на ромските ученици от училище"

Цел на малките грантове: да подпомогнат реализацията на програмите за превенция на отпадането в пилотните училища

Oвладяване на модерната педагогическа методология на интеркултурно образование и възпитание и демонстриране на тяхното практическо прилагане в ежедневната преподавателска работа.

Изграждане на учениковата личност като съчетание от знания и умения и за откриване, развитие и изява на талантите

Споделяне на добра практика в сферата на клубната дейност и свободноизбираемата подготовка. Доброволното участие на учениците в клубове и групи по СИП, възможността да се развиват заложбите им и да се надграждат знания в област, към която имат интерес, са гарант за успех в борбата с ранното отпадане от училище.

Тесните партньорски взаимоотношения между базовото и пилотното училище, които се проявяват на всички нива: в екипа на проекта, в опознаването на клубовете, в близост между представители на родителската общност.

Превенцията на ранните бракове.

Привличане на неформални лидери и примери за подражание от ромската общност.

Дейности 2010 - 2011
 1. Работни срещи на проектния екип
 2. Представяне на проекта
 3. Педагогически кампуси
 4. Клубна дейност
 5. Извънучилищна дейност
Екип 2010 - 2011
 • Минка Атанасова - ръководител на проекта
 • Катилиян Костадинов - координатор
 • Добрин Николов - лице за контакти
 • Рефат Талиб - лице за контакти
 • Кристина Александрова – счетоводител
 • Даниела Стоянова - технически сътрудник
 • Екатерина Минкова – сътрудник
 • Миглена Колева – сътрудник
 • Марина Митова - сътрудник
 • Теодора Божилова – сътрудник
 • Галя Янчева - сътрудник
 • Снежана Тодорова - сътрудник
Галерия 2010 - 2011
Дейности 2011 - 2012
 1. Работни срещи на екипа
 2. Представяне на проекта
 3. Обучение на учители
 4. Извънучилищна дейност
Екип 2011 - 2012
 • Минка Атанасова - ръководител на проекта
 • Добрин Николов - координатор
 • Миглена Колева - лице за контакти
 • Сминка Стоянова - лице за контакти
 • Дияна Радичкова - лице за контакти
 • Димка Христова - лице за контакти
 • Екатерина Минкова – сътрудник
 • Сезгин Ваклев - технически сътрудник
 • Кристина Александрова - счетоводител
 • Марина Митова - сътрудник
 • Диана Николова - сътрудник
 • Таня Сребкова - сътрудник
 • Станка Иванова - сътрудник
 • Красимира Русева - сътрудник
 • Маргрет Неделчева - сътрудник
 • Меглена Илиева - сътрудник
 • Мариана Стойнева- сътрудник
Галерия 2011 - 2012