Проекти > ПРОЕКТ "ЕТНОПАЛИТРА"
ПРОЕКТ "ЕТНОПАЛИТРА"

     Участието в конкурсната процедура КП 33.21-2022 на ЦОИДУЕМ „Етнопалитра“ е продиктувано от високата концентрация на ученици от уязвими групи в СУ „Св. Паисий Хилендарски“. Това своеобразно предизвикателство изисква от цялата училищна обшност системна и задълбочена работа в посока гарантиране и осигуряване на ранен и равен достъп на всички ученици от етническите малцинства, с фокус роми до училищно образование чрез реализиране на процеса на приобщаване и преодоляване на демографски, социално‐икономически и културни бариери.
     Промяната в обществените нагласи се извършва със забавени темпове и в тази връзка са необходими целенасочени и продължителни действия с цел повишаване на мотивацията на учениците и родителите и промяна на нагласите към образованието за включване и участие в образователния процес и във взаимодействието „училище – семейство“.
     Учителският състав на СУ „Св. Паисий Хилендарски” също е етнически разнороден. Притежава капацитета да постигне стратегическите цели, заложени в Програмата за дейността на ЦОИДУЕМ (2022-2024 година), тъй като педагозите имат опит в успешното общуване с представителите на различни етноси и култури. В контекста на развитие на взаимодействието със семейството, с работата по проекта, учителите ще повишат ефективността на взаимодействието „училище – семейство“.
     В продължение на 7 месечния период на изпълнение на проекта ще се проведат съвместни инициативи, в които ще участват ученици, родители и учители. Проектът „Етнопалитра“ на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ ще допринесе за формиране на знания, умения, нагласи и ценности в учениците, както и усвояване на знания за културното наследство, и етнокултурното многообразие на общината.
     В проекта са включени 189 участници, от които 120 ученици, 6 родители, 51 учители и 4 непедагогичеки персонал.

Участието им ще се реализира чрез следните дейности:
Дейност 1: Организация и управление на проекта.
Дейност 2: Информираност и публичност.
Дейност 3:ФУЧ „Фолклор на етносите – ромски фолклор“
Дейност 4:„Малки пътешественици“
Дейност 5:„Фолклорно веселие“
Дейност 6:„Пъстро килимче“
Дейност 7:„Квалификационна дейност и обмяна на добри практики“
Дейностите по проекта ще добият публичност чрез обобщена презентация в края на проекта.
Проектът надгражда и мултиплицира постигнатото на СУ „Св. Паисий Хилендарски” пo проектите „Пъстри чудеса“ и „Заедно в безкрая“ към ЦОИДУЕМ и участието като партньор в проекти на ЦМЕДТ „Амалипе” гр. В. Търново.