Провеждане на краткосрочни обучение на учители, педагогически специалисти и директори от училищата за работа в мултикултурна образователна среда по проект № BG05M2OP001-3.017-0037 „Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“, одобрен за финансиране в рамките на процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ по ОП НОИР.

TEMA: Педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда „Всеки ученик ще бъде отличник“
TEMA: Работа в мултикултурна среда: Практики за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност, активизиране на родителите и ролята на образователния медиатор в този процес
TEMA: Обучение на учители-наставници за провеждане на вътрешно-училищна квалификация и други обучения.