"Училище от ново поколение – пространство на споделеното управление"

ГАЛЕРИЯ

     Иновацията има за основна цел превръщането на училището в пространство на споделеното управление, на съвместната отговорност и определяне посоките, методите, формите и средствата за постигане на държавните образователни стандарти по пътя на тристранния диалог, креативността и обмена на идеи. Чрез постепенното разгръщане на ученическото и родителското съучастие в управлението, организирането и осъществяването на училищни дейности в рамките на проекта от обект на въздействие и моделиране учениците и родителите придобиват статут на равностойни партньори, на фактори в процеса на образование и възпитание с определящ глас и с равностойна позиция.

Очаквани резултати за учебната 2017/2018 г.

● за педагогическия персонал:

    - създадена приемственост между класните ръководители в трите етапа на образование, поставени основи на сътрудничество с активистите от Ученическия парламент, придобит нов опит в посока мениджмънт на класа, изпълнен план-прием;

● за учениците:

    - за V и VII клас – осъществена адаптация на петокласниците, създаден позитивен микроклимат, осъществен оптимален процес на образование, проведена допълнителна работа със застрашените от отпадане, нулев % отпаднали, повишен успех от НВО с 0,25, успешно продължаване на образованието в VI и в VIII клас;

    - за Ученическия парламент – работещ парламент, създадена мрежа от ментори, поставено начало на участие в управлението на училището.

РЕШЕНИЕ № 391 на Министерския съвет от 17 юли 2017 година за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2017/2018 година

(обн. - ДВ, бр. 60 от 25.07.2017 г.)